رفتن به کانال تلگرام
SQL/DB Error -- [Field 'detail' doesn't have a default value]

درباره ما

آزمون های روانشناسی اساس به دو گروه شناختی و عیر شناختی تقسیم میشوند.تفاوت آزمون های شناختی و غیر شناختی در این است که در آزمون های شناختی جواب صحیح و غلط وجود نداردو صرفا توصیفی از آزماینده برای ماترسیم می نماید

آزمون های روانشناسی اساس به دو گروه شناختی و عیر شناختی تقسیم میشوند.تفاوت آزمون های شناختی و غیر شناختی در این است که در آزمون های شناختی جواب صحیح و غلط وجود نداردو صرفا توصیفی از آزماینده برای ماترسیم می نماید آزمون های روانشناسی اساس به دو گروه شناختی و عیر شناختی تقسیم میشوند.تفاوت آزمون های شناختی و غیر شناختی در این است که در آزمون های شناختی جواب صحیح و غلط وجود نداردو صرفا توصیفی از آزماینده برای ماترسیم می نماید آزمون های روانشناسی اساس به دو گروه شناختی و عیر شناختی تقسیم میشوند.تفاوت آزمون های شناختی و غیر شناختی در این است که در آزمون های شناختی جواب صحیح و غلط وجود نداردو صرفا توصیفی از آزماینده برای ماترسیم می نماید آزمون های روانشناسی اساس به دو گروه شناختی و عیر شناختی تقسیم میشوند.تفاوت آزمون های شناختی و غیر شناختی در این است که در آزمون های شناختی جواب صحیح و غلط وجود نداردو صرفا توصیفی از آزماینده برای ماترسیم می نماید